Ulla Karvonen

 

Rajankäyntejä luokkahuoneympäristössä – tutkijahaastattelussa Ulla Karvonen

Moni vuoden 2019 Keskusteluntutkimuksen päivän esitelmistä käsittelee luokkahuonevuorovaikutusta. Helsingin yliopiston tohtoriopiskelija Ulla Karvonen kertoo tapahtumassa tutkimuksestaan, jossa käsitellään luokkahuoneen rajankäyntejä.

”Tutkimme luokkahuonevuorovaikutusta aineiston avulla, joka koostuu videoiduista opetustilanteista. Keskusteluntutkimuksen päivien esitelmämme liittyy Koneen säätiön rahoittamaan Koskettava koulu -hankkeeseen, jossa tutkimme koskettamista osana luokkahuonevuorovaikutusta ja opettajan pedagogista toimintaa. Hanketta johtaa professori Liisa Tainio Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Työskentelen itse hankkeessa tohtorikoulutettavana. Lisäksi hankkeen tutkijoina toimivat professori Sara Routarinne Turun yliopistosta sekä yliopistonlehtori, dosentti Maria Alholm ja tutkijatohtori Pilvi Heinonen Helsingin yliopistosta.  

 Keskusteluntutkimuksen päivien esitelmämme polttopisteessä ovat tilanteet, joissa joko kosketettava tai joku muu kosketustilanteessa läsnä oleva henkilö käsittelee kosketusta ei-toivottuna tai ongelmallisena. Kiinnitämme huomiota kielellisiin ja ei-kielellisiin käytänteisiin, joilla koskettaminen osoitetaan ongelmalliseksi sekä siihen, millaisia ongelmallisina käsitellyt kosketukset ovat piirteiltään, sekventiaaliselta asemaltaan ja funktioiltaan.”, Karvonen kertoo.

Keskusteluntutkimuksen päivien teemana on tänä vuonna moraali vuorovaikutuksen ulottuvuutena. Karvonen kokee, että heidän tutkimusasetelmassaan moraali ja moraaliset kysymykset ovat helposti tunnistettavissa.

”Arkisessa vuorovaikutuksessa moraalia voidaan tarkastella normeina, joihin osallistujat orientoituvat. Selkeimmin normit tulevat näkyville silloin, kun osallistujat tunnistavat niitä rikottavan. Tarkastelemme esitelmässämme tilanteita, joissa koskettamiseen liittyviä normeja tehdään näkyviksi orientoitumalla havaittavasti toimintaan, jonka tunnistetaan rikkovan niitä.”, hän lisää.

Tutkimus on osa laajempaa hanketta ja toimii avaimena yhteen hankkeen keskeisimmistä kysymyksistä.

”Yksi hankkeemme keskeisistä kysymyksistä liittyy koskettamisen normistoon luokkahuoneessa, ja yksi keskeisistä tavoista päästä käsiksi vuorovaikutukseen liittyviin normeihin on analysoida sellaisia tilanteita, joissa osallistujat havaittavasti orientoituvat johonkin toimintaan normien vastaisena eli käsittelevät sitä normeja rikkovana.”, Karvonen kertoo.

Vaikka tutkimuksessa pureudutaankin ei-toivottuun ja ongelmalliseen koskettamiseen, tutkimusryhmä huomasi koskettamisen toimivan luokkahuoneessa tapahtuvan vuorovaikutuksen välineenä yllättävän monenlaisissa tilanteissa.

”Koulua koskevassa julkisessa keskustelussa koskettamisesta puhutaan usein seksuaalisen häirinnän tai kiusaamisen ja fyysisen väkivallan yhteydessä. Videoaineistomme kuitenkin osoittaa, että ystävällinen, lempeä ja toisinaan kiusoittelevakin koskettaminen ovat osa oppilaiden välistä arkista vuorovaikutusta, ja myös monet opettajat hyödyntävät koskettamista pedagogisena välineenä esimerkiksi rauhoittaessaan oppilasta, antaessaan tälle palautetta tai suunnatessaan tämän huomiota haluamaansa kohteeseen.”, Karvonen kertoo.

Ulla Karvonen puhuu Keskusteluntutkimuksen päivillä perjantaina 25.1. klo 13.15 – 14.45.