Teemaryhmät

Teemaryhmissä keskustellaan temaattisesti toisiinsa liittyvistä aiheista ennakkoon valmisteltujen esitysten pohjalta. Ryhmissä voidaan käsitellä niin metodologisia, teoreettisia kuin sisällöllisiä kysymyksiä. Teemaryhmäsessiot ovat 90 minuutin mittaisia. Teemaryhmien ohjelmat löytyvät alla olevista linkeistä.

 

Teemaryhmien ja symposiumien esitysten abstraktit löydät abstraktirjasta.

 

Adult Education as a path to social inclusion of vulnerable young people

Draama kokemuksellisena ja tieteellisenä mahdollisuutena

Erot ja yhdenvertaisuus opettajuudessa

Globaalikasvatus

Global responsibility for quality of learning

Gradua ei jätetä

Kasvatuksen historia ja filosofia – History and philosophy of education

Kasvatuksen ihmiskäsitys ja arvopäämäärät

Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka

Kerronnalliset lähestymistavat / Narrative approaches

Kestävää kehitystä edistävä kasvatus / Education for Sustainable Development / Utbildning för hållbar utveckling

Kielitietoisuus ja kielikasvatus

Koodina ja kielenä käsityö – Käsityön moninaisuutta ja ideologiaa etsimässä

Korkeakoulutuksen ja korkeakouluopiskelun tutkimus / Research on Higher Education and Students in Higher Education

Koulun kehittämisen teemaryhmä / School Development Studies

Koulutuksen ja työelämän verkostot, rihmastot vai ekosysteemit

Kulttuuri-historiallinen toiminnan teoria ja formatiiviset interventiot

Lapsinäkökulmainen tutkimus

Lapsuuden ja nuoruuden institutionaaliset maisemat

Leikit, pelit ja simulaatiot

Luonto- ja seikkailukasvatus

Mediakasvatuksen ja digitaalisten lukutaitojen teemaryhmä

Metodologioista toisiin ja seuraaviin

Monilukutaidon pedagogiikka

Mångfaldens möjligheter och den samtida bildningens komplexitet

Ohjaustutkimuksen teemaryhmä

Opettajan pedagogisen sisältötiedon kehittyminen ja kehittäminen

Opettajankoulutusfoorumi uudistamassa opettajankoulutusta

Oppiminen, motivaatio ja hyvinvointi / Learning, motivation and well-being

Oppimisen diversiteetti ja osallisuuden tukeminen inklusiivisessa toimintakulttuurissa / Diversities in learning: supporting agency in inclusive learning contexts

Perhetutkimuksen teemaryhmä

Sukupuoli, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus kasvatuksessa

The potential of aesthetic and artistic experiences in fostering compassion and intersubjective understanding at schools

Tieto‐ ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa / ICT in Teaching and Learning

Toislajiset kasvatuksessa, monilajinen kasvatus

Tunnustus kasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, teoriaa ja käytäntöä

Vuorovaikutustutkimuksen teemaryhmä

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy koulussa

 

Symposiumit

Symposiumissa syvennytään keskustelemaan yhdestä rajatusta teemasta etukäteen laaditun ohjelman mukaisesti. Symposiumin vastuuhenkilöt ovat koostaneet sen ohjelman ja kutsuneet symposiumin puhujat. Symposiumin kesto on 90 minuuttia. Symposiumien teemakuvaukset ja ohjelmat löytyvät alla olevista linkeistä.

Ethics of adult, vocational and higher education in the era of Anthropocene

Hyvyys ja totuus digitalisaatiossa

Koulutuksen lupaukset ja koulutususko

Mitä historian tekstitaitojen oppiminen vaatii opetukselta?

Monitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus

Opetussuunnitelmatutkimuksen symposiumi

Raising Kind Beings – New Collaborations for EcoJustice Education

Suomen kieli ja kasvatustiede: onko kansallisilla kielillä tieteellistä tulevaisuutta?

Tutkimuksen rooli koulutuspolitiikan muotoutumisessa

Työn ja perheen kohtaaminen pirstaloituneessa monimuotoisessa toimintaympäristössä

Where are we on the role of the OECD as a global player in education?

Yksilöiden koulusta yhteistyön kouluun: Tapaus Sannainen