Sue Yeandle

Sue Yeandle toimii sosiologian professorina Sheffieldin yliopistossa, jossa hän johtaa CIRCLE-tutkimusryhmää ja Sustainable Care: connecting people and systems -hanketta. Hän on myös International Journal of Care and Caring -lehden päätoimittajaYeandlen tutkimus keskittyy työn ja hoivan suhteisiin. Hän on tutkinut muun muassa sitä, kuinka työ- ja hoivapolitiikat vaikuttavat ihmisten hoivavastuisiin eri elämänvaiheissa sekä kuinka teknologia voi auttaa perheitä heidän hoivavastuissa. Hän on erikoistunut hoivajärjestelmien kansainväliseen vertailuun sekä omaishoivan tukemisen vaikutusten arviointiin. Hän on toiminut asiantuntijana julkishallinnolle hoivaan liittyvissä kysymyksissä, tutkijajäsenenä eurooppalaisessa hoivaajanyhdistyksessä (Eurocarers) ja hänellä on laajat yhteydet omaishoitajajärjestöihin ympäri maailman. Yeandle on julkaissut laajasti: Combining Paid Work and Family Care: policies and experiences in international perspective(2013, Policy Press); Eldercare Policies in East Asia and Europe: policy changes and variations (2017, UN Women Discussion Paper 19); Care and Caring: interdisciplinary perspectives on a societal Issue of global significance (2017, International Journal of Care and Caring); ja Older Workers and Care-giving in England: the policy context for older workers’ employment patterns (2017, Journal of Cross-Cultural Gerontology).

 

Jane Gingrich

Jane Gingrich on vertailevan poliittisen taloustieteen apulaisprofessori Oxfordin yliopistossa. Hänen työnsä keskittyy laajasti sosiaalipolitiikkaan, erityisesti julkisen sektorin markkinoistumiseen. Hänen ensimmäinen kirjansa Making Markets in the Welfare State (2011) käsitteli yksityisiä toimijoita ja kilpailullisia insentiivejä sosiaalisissa ohjelmissa erityisesti terveyden, koulutuksen ja hoivan sektoreilla. Viime aikaisemmassa työssään hän on tutkinut ihmisten asenteita valtiota ja tulonjakoa kohtaan sekä äänestyskäyttäytymistä erityisesti vasemmistopuolueiden näkökulmasta. Tässä työssä hän on tarkastellut, onko politiikkaohjelmilla itsenäistä vaikutusta ihmisten poliittiseen käyttäytymiseen. Tämän työn pohjalta hän on parhaillaan viimeistelemässä projektiaan sosiaalipolitiikasta ja sosialidemokratiasta 2000-luvun jälkeisellä ajalla. Hänen kolmas tutkimuksellinen suuntauksensa keskittyy koulutuspolitiikkaan, ja hän on aloittamassa ERC (European Research Council) -rahoitteista projektia koulutuspoliittisista linjauksista ja politiikasta toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla.

 

Helena Hirvonen

Helena Hirvonen toimii vuosina 2018-2019 yliopistotutkijana Suomen akatemian rahoittamassa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare), joka tutkii ikääntymisen ja hoivan käynnissä olevaa muutosta uusien käsitteellisten näkökulmien ja monitieteisen tutkimusyhteistyön avulla. Hänen tutkimusryhmänsä Jyväskylän yliopistossa lähestyy aihepiiriä Sakari Taipaleen johdolla uusien teknologioiden näkökulmasta, tarkastellen niin hoito- ja hoivatyön ammattilaisten kuin ikääntyneiden ihmisten ja heidän läheistensä kokemuksia aiheesta. Hirvosen pysyvä tehtävä on yhteiskuntapolitiikan lehtorina Itä-Suomen yliopistossa, jossa hän on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa ja Eeva Jokisen johtamassa hankkeessa Lean-tuotantomalli julkisissa palveluissa: työn ja sukupuolen uudet muodostelmat biokapitalismissa (LeWoGe). Hänen tutkimuksensa käsittelee hyvinvointivaltion, -työn ja -politiikan muutoksia. Väitöskirja (Hirvonen 2014) käsitteli aihetta erityisesti työn sukupuolittuneisuuden näkökulmasta. Tutkimustyön näkökulma on sittemmin laajentunut koskemaan mm. työn järjestämisen ja johtamisen tapoja ja teknologioita. Opetus- ja tutkimustyön ohessa Hirvonen toimii Janus-lehden toimitussihteerinä toimikaudella 2017-19 sekä luottamustehtävissä Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä (SPY) ja Euroopan sosiologiyhdistyksessä (ESA) professiososiologian tutkimusverkostossa. Julkaisuja: toimitettu teos Tehostamistalous  (SoPhi, 2017); ICTs and client trust in the care of old people in Finland, teoksessa Digital Technologies and Generational Identity: ICT Usage Across the Life Course (Routledge, 2017); toimitettu teos Interpersonal Violence. Differences and Connections (Routledge, 2017); Habitus and care. Investigating welfare service workers’ agency (Jyväskylän yliopisto, 2014).