Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä – Työelämän tutkimuspäivät 2018

Vuoden 2018 Työelämän tutkimuspäivien teema on ”Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä”. Tuottavuutta voidaan tarkastella niin yksittäisen työvaiheen tai -prosessin näkökulmasta kuin kaikkiin työpaikan toimintoihin liittyvänä kokonaisuutena. Tuottavuus kytkeytyy työpaikan koko organisatoriseen ja tuotannolliseen toimintatapaan. Tutkimuspäivillä pohditaan, miten työelämän tuottavuutta on ilmiönä eri tieteenalojen piirissä lähestytty. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä näihin ymmärryksiin sisältyy? Millaisin teoreettisin viitekehyksin ja tutkimusmenetelmin tuottavuutta on tutkittu? Miten tuottavuutta on nähty voitavan kehittää ja tuloksellisuutta parantaa? Osallistujia kannustetaan pohtimaan myös sitä, millaisia tutkimuksellisia ja käytännöllisiä haasteita tuottavuuden kehittämisessä on. Tuottavuus on mitä suuremmissa määrin poliittinen kysymys. On tärkeää kysyä, kuka saa määritellä tuottavuutta sekä miten ja kenen ehdoilla tuottavuutta tehdään.

Tutkimuspäivillä tarkastellaan, millainen tuottavuus on kestävää. Huomiota kiinnitetään siihen, miten työelämän tutkimuksen keinoin voidaan tarkastella työelämän ja työn tuottavuutta ottaen huomioon sen monet tekijät ja näkökulmat. Inhimillisen työelämän voi väljästi ajatella viittaavan ihmisen mittaiseen ja näköiseen työelämään. Miten yhdistää taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja eettisesti kestävä tuottavuuden tavoittelu tulevaisuudessa siten, että se tukisi laajasti työelämään osallistumista ja siellä osallisuuden kokemuksia? Miten mahdollisimman moni kansalainen pääsisi osallisiksi tuottavuuden kehittämisestä? Tutkimuspäivillä pohditaankin, miten tuottavuutta tehdään yhdessä.

Tutkimuspäivien vuoden 2018 teema nostaa keskusteluun myös tulevaisuuden tuottavuustyön. Keskustelua käydään siitä, mikä on ihmisen rooli teknologisoituvan ja automatisoituvan työelämän kehittämisessä. Tarvitsemme visioita siitä, miten tulevaisuudessa voidaan parhaiten sovittaa yhteen tekoälyn sekä inhimillisen ongelmanratkaisun ja vuorovaikutuksen tarjoamat mahdollisuudet tuottavuuden kehittämisessä. Lisäksi tarvitsemme näkemyksiä siitä, mikä on oppimisen ja luovan ajattelun merkitys edelleen digitalisoituvassa työelämässä. Tutkimuspäivillä kysytään myös, mikä on työelämän laadun ja innovaatioiden rooli tuottavuuden kehittämisessä.